Hjem > Barnevern

Svanhild-saken.

av Dag Hiåsen

Hålogaland lagmannsretts produksjon innehar ingen tilhørighet i en rettsstat! "Bullshit". Dette uttrykt fra Svanhild Jensens klasseforstander i ungdomsskolen, Joel Greaker, i en kort kommentar framholdt til NRK-Dagsrevyen, umiddelbart i etterkant av at han hadde avgitt sitt vitneprov for Hålogaland lagmannsrett. Angående hva uttrykte Greaker, med berettiget harme, den aktuelle betegnelse?

Den 10.11.03 forelå premissangivelse og den påfølgende domsavsigelse fra Hålogaland lagmannsrett vedrørende ankebehandlingen av det aktuelle saksforhold. At det framstilte fra lagmannsretten er kvalifisert for betegnelsen "Bullshit" - er ingen overdrivelse. Hinsides rettsstatlig er den rettsutøvelse lagmannsretten har undertegnet. - Hva glitrer med fravær - i den presenterte "rettsbok"?

De rettslige framstillinger av Svanhild Jensen som psykisk utviklingshemmet - hvor måtte klasseforstander Greakers og øvrige vitners imøtegåelse av det påståtte - være gjort rede for i lagmannsrettens produksjon? Hvor måtte det være tilkjennegitt i lagmannsrettens produksjon at rettslig oppnevnt sakkyndige Skjæveland har framholdt uetterrettelige gjengivelser av hva han ble meddelt fra bl.a. kommunelege Nysveen, rektor Isaksen og klasseforstander Greaker? Dette ettertrykkelig bekreftet av Greaker i form av den enkle og lettfattelige betegnelse av det framstilte angjeldende Svanhild: "Bullshit".

"Speedily by a court" - kontradiksjonsprinsippet. Imøtegåelse tilhører det sentrale fundament for rettsstatlig rettsutøvelse. Som erstatning for å tilkjennegi det framholdte i vitneprov på vegne av saksforholdets ene part - som erstatning for kontradiksjon - hvilken type rettslig relevant produksjon er besørget ivaretatt fra Hålogaland lagmannsrett?

Diskreditering, stigmatisering - tilsøkt diagnostisering - av samtlige som framholdt vitneprov på Svanhilds vegne. Diskreditering og stigmatisering av Svanhilds familiemedlemmer, hennes øvrige nettverkspersoner, hennes foresatte i skolesituasjon, hennes foresatte i arbeidsforhold, av sakkyndige som har uttalt seg på hennes vegne.

Høyst oppegående voksne mennesker representerende et bredt yrkes, kunnskaps- og erfaringsgrunnlag - samtlige blir til "kasus" - i Hålogaland lagmannsretts framstilling. Følgelig skal lagmannsretten - være gitt anledning til - "å se bort fra" hva de har tilkjennegitt - uomtvistelige fakta inklusive! Være gitt anledning til "å se bort fra" kontradiksjonsprinsippet. - Være i sin "fulle rett" til å begå sabotasje av de grunnleggende rettsstatlige prinsipper.

"Svanhild Jensen har tapt i tre rettsinstanser". Denne "headline" anvendt av flere sentrale medier i tilknytning til domsavsigelsen fra Hålogaland lagmannsrett. Det gjengis fra det anførte (s.6) til den aktuelle domsavsigelse - framholdt fra Svanhilds motpart v/kommuneadvokaten: "Barnevernloven gir ikke adgang til å frata foreldrene omsorgen fordi de har for lav intelligens. Fokuseringen på IQ i denne saken er en mediaskapt avsporing".

Å huske! Å evne - "å legge to ark ved siden av hverandre". Hva ble anført fra den første instans som behandlet det aktuelle saksforhold - Fylkesnemnda. Det gjengis: "Testen er, etter nemndas oppfatning, en pålitelig og godt utprøvd test som brukes i stor utstekning i Norge og andre vestlige land. Den sakkyndige har også stor erfaring i å foreta slike tester, og nemnda legger derfor i hovedsak resultatene på denne testen til grunn for sin vurdering". Fylkesnemnda: "legger derfor i hovedsak resultatene fra denne testen til grunn for sin vurdering". - Kvænangen kommune v/kommuneadvokaten: "Barnevernloven gir ikke adgang til å frata foreldrene omsorgen fordi de har for lav intelligens. Fokuseringen på IQ i denne saken er en mediaskapt avsporing". Å avlevere bekjentgjøring av - var det "egen IQ"?.

"Svanhild Jensen har tapt i tre rettsinstanser". - Lagmannsretten har stadfestet Fylkenemndas vedtak. Henvist til det framholdte fra kommunen v/kommuneadvokaten, burde ikke følgende kunne tildeles karakteristikken velfundert: Avgjørende enige er de - kollisjonskameratene - om at Svanhild Jensens barn skal frarøves adgang til omsorg fra sin mor! ---

Lagmannsretten har i sin framstilling (s.31) framholdt: " Flertallet har vurdert om både Svanhilds og nettverkets holdning til hennes problemer kan endres ved lesning av premissene i den foreliggende lagmannsrettsdom". Gitt av Svanhild og "nettverket" - hennes lærere og foresatte i arbeidsforhold, de sakkyndige som uttalte seg på hennes vegne, inklusive - hadde "evnet å lese". Å lese lagmannsrettens besørgede side opp og side ned-sitatgjengivelser fra de rekommanderende av omsorgsovertakelse og diagnostiserende av Svanhild. Kunne det i tilfelle tiltenkes at "nettverks-kasusene" ville evnet: Å endre holding til hennes problemer?

Lagmannrettens svar "til seg selv": "Hvis så hadde vært tilfelle, kunne lagmannsretten ha lagt føringer for hvorledes Svanhild og nettverket skulle forholde seg i framtiden". Dette oppfulgt av lagmannrettens "svar til sitt eget svar": "Basert på hvorledes Svanhild og nettverket hittil har forholdt seg til saken, har flertallet ikke tro på at slike føringer vil ha den ønskede effekt".

"Nettverks-kasusene" mangler totalt problemforståelse - må vite. De "evner ikke" å oppfatte hvor psykisk utviklingshemmet, Svanhild vitterlig er. For det - det framgår fra den IQ-testen som var en mediaskapt avsporing og "i tillegg" i strid med barnevernlovens bestemmelser. Men, som lagmannsretten allikevel har funnet nødvendig - å måtte utbrodere.

Det gjengis fra lagmannsrettens anføring (s. 24): "Testresultatet viste en IQ på 53, men må - etter Bruun Hansens og Skjævelands (de rettslig oppnevnte sakkyndiges) redegjørelse under ankeforhandlingen - antakelig korrigeres til 55". Det forklares: "IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne mental alder fra 9 til under 12 år) fører vanligvis til lærevansker i skolen(.)".

At Svanhild Jensen har avlagt eksamen i/bestått samtlige fag tilhørende ungdomskoletrinnet, og følgelig har overgått "sin mentale alder" - "skyldes" den aktuelle læreplan det - må vite. Å forklare! - Det er fortsettelig forklart: "(.) men kan som voksne være i stand til å arbeide, ha gode sosiale relasjoner og gjøre en samfunnsnyttig innsats".

Ble det ikke fra Svanhilds foresatte i hennes nåværende arbeidssituasjon v/Gargo pleie- og sykehjem i hjemkommunen - under de aktuelle rettsforhandlinger i Hålogaland lagmannsrett - tilkjennegitt at hun (Svanhild) utviste dyktighet mht. omsorgsutøvelse og grensesetting. Og endog - at hun hadde utvist særskilt dyktighet hva angår nevnte overfor strekt pleietrengende (Parkinson-rammede) pasienter? Nei, i henhold til de adekvate vitneprov - de premissgivende framholdelser lagmannsretten over kun 30 sider var gitt anledning til å tilkjennegi - mangler Svanhild de nødvendige forutsetninger for omsorgsutøvelse og grensesetting. - Det må være forståelig at irrelevante vitneprov, som i tillegg er avgitt av "kasus" rettslig bekjentgjorte til å mangle problemforståelse - ikke kan tilkjennegis i en relevant drøftelse.

Tilhører du de som fortsatt mangler problemforståelse? Tilhører du de som ikke har evnet å oppfatte at Svanhild er psykisk utviklingshemmet? Tilhører du de som ikke "har forstått" at Svanhilds besvarelser av spørsmål forbeholdt henne i mediasammenheng, er avgitt av en "aldersadekvat" på barneskolenivå? Innehar du, eller vil du "rundt den første rettslige sving" kunne komme til å inneha - tilhørighet i gruppen "kasus" - uten rett til kontradiksjon? Tilhører du de som ikke er oppdatert? Diktaturstatlig "rettslig relevant " oppdatert.

Å konstruere underbygging
Hålogaland lagmannsrett "tilkjennegir" s.32: "I sin forklaring under ankeforhandlingen opplyste den oppnevnte rettslige sakkyndige, psykolog Skjæveland, at da han dro til Kvænangen for å utføre oppdraget, var han selv av den oppfatning at psykolog Bruun-Hansen og fylkesnemnda måtte ha tatt feil. Etter å ha vurdert saken på bakgrunn av sitt opphold i Kvænangen, ble han imidlertid overbevist om det motsatte".

Hvilken påvisning måtte denne framstilling innbefatte? Hvilket substansielt grunnlag mht. underbygging av de framstilte påstander mot Svanhild - måtte nevnte - og raden av øvrige tilsvarende konstruksjoner, innbefatte? Hva annet enn stankende teknikkbruk, er underbygd?

Ved å legge opp server til seg selv og påfølgende "smashe dem i bakken" - er egenproduserte "sterke motforestillinger" tilbakevist! Overbevisende sakkyndig - tilbakevist! "Røkla" - den vanlige kvinne og mann skal applaudere den manipulative teknikkbruk. Skal - tuftet på denne type konstruerte premissgrunnlag - la seg utsette for de etablerte rans-arrangement!

Serve etter serve til seg selv og de kopierende kamerater i Hålogaland lagmannsrett. Det har sakkyndige Skjæveland evnet å programmere serve-roboten til å utslynge. For at det skal "se ut som" å være framholdt motforestillinger, forestått en drøftelse, er Svanhild tilsynelatende tildelt noen positive egenskaper. I neste setning er "det positive" - tilsvarende besørget - overbevisende sakkyndig tilbakevist. Skjæveland innleder sin hovedrapport med gjengivelser av drøssevis av spekulative journalanføringer, besørget av barnevernets representanter. Et eksempel (s.6): "210901 er barnevernet på hjemmebesøk. Ingen lukker opp til tross for at man har en følelse av at der er folk i leiligheten". Det rapporterte - gjennomført vitenskapelig uredelig - og langt ynkeligere enn parkering i første vers av "Tuppen og Lillemor".

I lange rekker har de stått fram - etablerte meningsberettigede - for å "debattere" barnevernet i tilknytning til saksforholdet - Svanhild Jensen versus Kvænangen kommune v/ordføreren. Saksforholdet? Kunne det "tiltenkes" at korrekt adressering for saksbehandling "kunne være" - Fylkesnemnda, Nord Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett?

Med grunnlag i hva er Svanhilds barn besørget fratatt adgang til omsorg fra sin mor? Er det eller er det ikke: Det framstilte premissgrunnlag og de påfølgende domsavsigelser - besørget av de benevnte rettslige instanser?

Rettslige instanser som har besørget framstilt som "kasus" samtlige som framholdt vitneprov til fordel for Svanhild Jensen. For, på dette konstruerte grunnlag å være anledningsgitt å bestemme at den ene parts vitner "ikke skulle få lov til å si noe" - i rettsbok-"drøftelsen".

Hvordan ville "det sett ut" om "Equality of arms" - likebehandlingsprinsippet - var ivaretatt i lagmannsrettens produksjon? Hvordan ville "det sett ut" om kontradiksjonsprinsippet var etterkommet? Hvordan ville lagmannsrettens tilbudte premissangivelse - vært lagt i grus - gitt forutsetningen tilnærmet rettsstatlig rettsutøvelse? Hvorfor må ikke den påviselig hinsides rettsstatlige rettsutøvelse - hvorfor må ikke sabotasje av kontradiksjon - være å tillate underlagt tilnærmet reell debattdrøftelse? Hvorfor må den framstilling som medførte at Svanhild Jensen ble fraranet adgang til omsorg for sine barn - forties? Ikke kun Svanhilds opprinnelige "nettverk" - måtte besørges - diskreditert og stigmatisert i Hålogaland lagmannsretts framstilling. Ikke kun Svanhilds opprinnelige "nettverk" måtte besørges - unntatt fra adgang til rettsboksgjengitt kontradiksjon på hennes vegne.

I tilknytning til at det ble framholdt at Svanhild er en god mor, skriver lagmannsretten (s. 28): "Det sier seg selv at med en slik grunnholdning til problemstillingen i saken er det vanskelig å bidra konstruktivt". Og videre: "Denne kritikken rammer langt på vei også de sakkyndige som Svanhild har engasjert i anledning ankeforhandlingen. Ingen av dem har vist nødvendig avstand og profesjonalitet til saken. Dette har ledet til betydelige skjevheter i premissene. Lagmannsretten har derfor i liten grad lagt vekt på deres utredninger".

Det sier seg selv at med en slik grunnholdning! - Det ovenfor gjengitte - hva annet enn en påstandsregle utgjør en etterrettelig betegnelse? Den ene påstand avløst av den neste. Ved hjelp av substansløst ordbruk - er et tilsynelatende grunnlag servert til seg selv: For å kunne unnlate å vektlegge det framholdte fra de sakkyndige som har uttalt seg på Svanhilds vegne.

Hva er tilhenvist? Hvor er det blitt av det innhold, som ikke måtte vektlegges? Ville ikke det påståtte fra lagmannsretten framstått ved seg selv som uholdbart, gitt at relevante utdrag fra det framholdte innhold var gjengitt? Såvel Hellblom Sjøgren som Tranøy tilbrakte flere dager i Kvænangen. Dette for å bli tilkommet meddelelser, innsikt og oversikt. Dette for å innhente dokumenterende materiale. Dette for å bli meddelt sentrale informanters kunnskap mv. Fra Hellblom Sjøgrens og Tranøys rapporter framgår det at de har innhentet uttalelser fra Svanhilds foresatte i skolesituasjon og arbeidsforhold. At de har innhentet uttalelser fra helsepersonell som over tid har innehatt betydelig kjennskap til Svanhild og hennes situasjon.

Det sier seg selv at med en slik grunnholdning - må lagmannsretten være forbeholdt adgang til å nekte kontradiksjon - fra sin motpart. Må lagmannsretten være forbeholdt adgang - til ikke å kunne begrunne - lagmannsrettens framstilte påstander. Må lagmannsretten være forbeholdt adgang til å begå alvorlige brudd med straffelovens bestemmelser §§ 189 og 190, med overføring til samme lovs strengere bestemmelser § 120.

"Bruun-Hansen har meget lang erfaring med slike oppdrag", skriver lagmannsretten (s.13). Påfølgende side tilkjennegis: "Lagmannsretten vil i denne sammenheng bemerke at Bruun-Hansen har meget lang erfaring med arbeid rettet mot personer med kognitive problemer".

Det gjengis fra lagmannsrettens kopiering (s.13) av det saksaktuelt erfarte fra Bruun-Hansen: "Svanhild blander seg opp i leken ved å komme med helt andre og irrelevante spørsmål til meg." Og videre:" Ida vil ha min oppmerksomhet og overser sin mor totalt. Mor synes imidlertid ikke "å se" at Ida er i et fint samspill med meg, men gjør flere forsøk på å avbryte, trenge seg inn i dette med de assosiasjoner hun til enhver tid får, assosiasjoner som ingen tilknytning har til den pågående aktivitet". Bruun-Hansen framholder: "På mange måter virker Svanhild nesten mer barnslig og oppmerksomhetskrevende enn Ida".

Å oppfatte hva man blir forbeholdt. - Hvem avkrever "barnslig" behov for oppmerksomhet og selvforherligelse? Hvem er gitt adgang til å utlire "Min første stil"-påstander?

Å oppfatte hva man blir forbeholdt. - Hva omhandler det aktuelle saksforhold? Hva skulle rettslig prøves? Omsorgsovertakelse - ja, eller nei? Lagmannsretten har evnet diskreditering, stigmatisering - tilsøkt diagnostisering - av samtlige som har framholdt vitneprov på Svanhild Jensens vegne. Og følgelig konstruert seg et diktaturstatlig grunnlag for å nekte adgang til kontradiksjon samtlige som har uttalt seg - mot omsorgsovertakelse. Samtlige uttalende på vegne - av den utsatte for arrangementet. Samtlige representerende - sakens - ene side. - Kan det anmodes om håndsopprekking fra de som måtte evne - ikke - å oppfatte!

Aktørenes titulering er i denne forbindelse, uten betydning. Henvist til saksforholdets uomtvistelige angjeldende - omsorgsovertakelse - er det tilsvarende uomtvistelig en partsforklaring sakkyndige Bruun-Hansen og Skjæveland har avlevert. Det er følgelig å tillegge ytterligere alvor, ytterligere å presisere som grotesk ikke-rettstatlig rettsutøvelse - det framstilte fravær av kontradiksjon. Evnebesørget av lagmannsrettens aktører.

Det påståtte angjeldende Svanhild - hennes kognitive problemer, hennes manglende evne til planlegging, manglende evne til perspektivoppfattelse - må være "evnet undergått" - av den rettsoppnevnte sakkyndige og lagmannsrettens stigmatiseringsprodusenter.

"Lagmannsretten skal vurdere omsorgsovertakelse ut fra forholdene slik de er i dag". Denne innledning (s.8) anført til den påfølgende "drøftelse". Deretter følger på rad og rekke påstander framstilt mot Svanhild - produsert for lang tid tilbake. Påstander som henvist til de arbeidsoppgaver Svanhild utfører i den stilling hun pr. dato er tilsatt i - ikke kan medføre riktighet. Hennes tidligere samboers rusproblemer er omfattende utbrettet. For underbygging av Svanhilds kognitive svikt - gitt henvisning til valg av menn! På tilsvarende vis meddeler lagmannsretten repeterende ikke å vektlegge den mediaskapte avsporing" (IQ-53-testen). Dette (s.25) forklart ved bl.a.: "Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å trekke testresultatet i tvil". Hit og dit har lagmannsretten brukt testen - til avsporing som passer oss! Å være glad i å produsere planlagt kognitiv dissonans. - Og, hvor er det blitt av sakkyndige Skjævelands beretning forelagt Hålogaland lagmannsrett i anledning ankebehandlingen? Sakkyndige Skjævelands profesjonelle framstilling på vegne av fosterfamilien - som part!

Ble det ikke fra sakkyndige Skjæveland uttrykt - at Svanhild Jensen under de aktuelle rettsforhandlinger - var "stimulert til topp prestasjon? Svanhild Jensen overgikk seg selv i retten, hun har overgått seg selv mht. til skoleprestasjoner, hun har overgått seg selv i sine uttalelser til media - hun overgår seg selv hver eneste dag i nåværende arbeidsforhold!

Selv om utillatelig, la meg risikere å stille det kontradiktoriske spørsmål: Når, i hvilke sammenhenger/situasjoner måtte Svanhild befinne seg "nede på" det nivå som "er testet" av sakkyndige Bruun Hansen og tilsluttet av Skjæveland? Må det ikke synes merkverdig nært: Kun under utsettelse av observasjon, og samtidig besørget journalføring/rapportbeskrivelse - fra barnevernsrepresentanter og rettslig oppnevnte sakkyndige?

Er ikke Svanhild Jensen psykisk utviklingshemmet kun under påtvunget nærvær fra hold hun har meddelt å føle seg ubekvem i samvær med - ikke innehar tillit til? - Ikke holdepunkter skriver lagmannsretten (s.24): "Ingenting tyder på at Svanhild mislikte situasjonen eller testingen". Og "Det er ikke holdepunkter for at dette (sosialkontoret) var et uegnet sted". For, det har Bruun Hansen forklart retten! Og da er det ikke gitt anledning for Svanhild til å gi uttrykk for det motsatte. - Holdepunktene: Triller som erter fra en overfylt revnet sekk.

I anledning den famøse IQ-53-test av Svanhild, har sakkyndige Bruun-Hansen meddelt sin beskrivelse av statistiske "standardavvik". Sakkyndige Skjæveland har gitt tilslutning til Bruun-Hansens "testresultat", dog med forbehold mht. statistiske feilavvik. Men uforbeholdent har han framholdt at Svanhild innehar tilhørighet i "IQ-gruppen 50 - 69". Og - "Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å trekke testresultatet i tvil". Hvordan forklare, statistikere, at samtlige som har uttalt seg på Svanhilds vegne, har tilhørighet i gruppen "ikke-problemforstående"? At ikke kun utvalget, men den samfulle populasjon, er å forefinne i ett og samme konstruerte standardavvik? Å måtte bekjentgjøre - mer enn nødvendig bruk, av faglig kunnskapskollaps. Forsøk å imøtegå! Gitt adgang til ytring vil framstilte til å mangle problemforståelse - enkelt kunne påvise - de makabert konstruerte "standardavvik"!

Gitt tilhold i en rettsstat - ville de påståtte "til å være kasus" evnet ikke kun tilbakevisning av de sakkyndig konstruerte påstander. Men også påvisning av de metodisk betingede kollaps.

Når det må gjøres bruk av diskreditering og stigmatisering, bruk av kontradiksjonsnektelse, bruk av underslag av fakta, bruk av spekulative framstillinger, bruk av planlagt kognitiv dissonans - for å få til det mer enn ønskede - ikke-rettsstatlige resultat.

Hålogaland lagmannsrett har avlevert en framstilling som må framstå som gyselig avskyelig for enhver som måtte ønske tilhold i en rettsstat!

Avisen Bygdepostens ansvarlige redaktør ble oppsagt fra sin stilling for å ha forestått dokumentasjonsbelagt belysning av sakstilfelle. I rapporten "Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge" retter jeg et omfattende søkelys mot de omhandlende forhold - mot de etablerte tilstander.

Dag Hiåsen
3355 Solumsmoen.
(Mobiltlf: 92 82 59 79)